ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Zarząd Spółki „EUROPROJEKT GDAŃSK” S.A. z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 399 § 1  i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w kancelarii notarialnej Joanna Klimuszko Katarzyna Robaczewska notariusze – s.c. przy ulicy Grunwaldzkiej 12/5 w Pruszczu Gdańskim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „EUROPROJEKT GDAŃSK” S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
  5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
  6. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
  7. Podjęcie stosownych uchwał za rok obrotowy 2019, w tym – powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnionej organizacyjnie jednostki Santander Bank Polska S.A jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Tomasz Kołakowski                                                                            Witold Michał Kosecki

Prezes Zarządu                                                                                      Wiceprezes Zarząd