Gdańsk, dnia 5 czerwca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZMIANA

Zarząd Spółki „EUROPROJEKT GDAŃSK” S.A. z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w kancelarii notarialnej Joanna Klimuszko Katarzyna Robaczewska notariusze – s.c. przy ulicy Grunwaldzkiej 12/5 w Pruszczu Gdańskim, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „EUROPROJEKT GDAŃSK” S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie pod warunkiem zawieszającym umowy przewłaszczenia akcji na zabezpieczenie pomiędzy Panami Victorem Schmitt, Christianem Schmitt, Dieterem Stumpf, Wolfgangiem Frühauf („Gwaranci”) i SSF Ingenieure AG („Przyjmujący zabezpieczenie”) oraz EUROPROJEKT GDAŃSK S.A („Pożyczkobiorca”).
  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia, w trybie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictw do zawarcia i późniejszej ewentualnej zmiany umów z Wiceprezesem Zarządu Witoldem Michałem Koseckim dotyczących korzystania z rozwiązań technologicznych dotyczących prefabrykowanych dźwigarów zespolonych oraz systemu prefabrykacji i budowy mostowych ustrojów nośnych.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Tomasz Kołakowski                                                                            Witold Michał Kosecki

  Prezes Zarządu                                                                                   Wiceprezes Zarządu