ZAWIADOMIENIE

O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.

Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Zarząd Spółki „EUROPROJEKT GDAŃSK” S.A. z siedzibą w Gdańsku (zwanej dalej: ”Spółką”), na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 16 września 2020 r. o godz. 8.15 w kancelarii notarialnej Joanna Klimuszko Katarzyna Robaczewska notariusze – s.c. przy ulicy Grunwaldzkiej 12/5 w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „EUROPROJEKT GDAŃSK” S.A. z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany sposobu reprezentacji Spółki poprzez zmianę § 25 ust. 2 statutu z dotychczasowego brzmienia:

„Zarząd liczy od jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą”,

na brzmienie:

„Zarząd liczy od jednego do czterech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

  1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany sposobu reprezentacji Spółki poprzez zmianę § 31 statutu z dotychczasowego brzmienia:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie”,

na brzmienie:

W przypadku Zarządu wieloosobowego, Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu są uprawnieni do samodzielnego składania oświadczeń w imieniu Spółki. W zakresie pozostałych członków Zarządu do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

  1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.