Gdańsk, 26.04.2022r.

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Zarząd Spółki EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 maja 2022 r. o godz. 9.00 w kancelarii notarialnej Joanna Klimuszko, Katarzyna Robaczewska – notariusze, spółka cywilna przy ulicy Grunwaldzkiej 12/5 w Pruszczu Gdańskim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
  5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
  6. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
  7. Podjęcie stosownych uchwał za rok obrotowy 2021, w tym – powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

W imieniu Zarządu

Tomasz Kołakowski
Prezes Zarządu