Cele projektu:

Zakup i wdrożenie oprogramowania Autodesk AEC Collection.

Planowane efekty:

Zwiększenie efektywności i możliwości oferowanych usług na rynku krajowym i zagranicznym.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 889 106,24 złotych (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześć złotych 24/100 grosze).
Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 722 850,60 złotych (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 60/100 groszy).

Wkład Funduszy Europejskich:

325 282,77 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 77/100 groszy) co stanowi 45% wydatków kwalifikowalnych.

W trosce o przetwarzane przez nas dane osobowe wdrożyliśmy wymagania ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych (RODO) – prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close