IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W SPÓŁCE
Zarząd spółki pod firmą EUROPROJEKT GDAŃSK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
adres: ul. Nadwiślańska 55, kod pocztowy 80-680, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388641 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16
ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich
akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym
akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych zgodnie z art. 16 ust.
1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.).