ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Zarząd Spółki „EUROPROJEKT GDAŃSK” S.A. z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 399 § 1  i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 07 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w kancelarii notarialnej Joanna Klimuszko Katarzyna Robaczewska notariusze – s.c. przy ulicy Grunwaldzkiej 12/5 w Pruszczu Gdańskim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „EUROPROJEKT GDAŃSK” S.A. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
 6. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
 7. Podjęcie stosownych uchwał za rok obrotowy 2020, w tym – powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Tomasz Kołakowski                                                                            Witold Michał Kosecki

Prezes Zarządu                                                                                      Wiceprezes Zarząd